2. innkalling til årsmøte for Skeiv Verden Oslo og Akershus

Sted: Torggata 1, 5 etg

Tid: 17. mars 2016, klokken 17:00

 

SAKLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Førsteinnkalling med sakliste ble sendt på e-post 18. februar

Merknad: Sakslisten er endret i 2.innkalling.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saklister som utsendt

 

2. Valg av møteleder og referent

3. Styrets beretning 

Forslag til styrets årsberetning for 2015.

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til orientering 

 

4. Arbeidsplan 2016-2017

Styrets forslag til arbeidsplan for 2016 – 2017.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar arbeidsplanen for 2016 – 2017 som fremlagt (med de endringer som eventuelt blir vedtatt)

 

5. Budsjett 2016

Styrets forslag til budsjett for 2016 er vedlagt

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for 2016 som fremlagt (med de endringer som eventuelt blir vedtatt).

 

6. . Eventuelle innkomne forslag – og eventuelle uttalelser  

 Et helhetlig vedtekts-forslag fra Nora Mehsen for Skeiv Verden Oslo og Akershus

Vedtekter for lokallag i Skeiv verden

 

§1 Navn og formål

Skeiv verden Oslo og Akershus skal arbeide for Skeiv verdens visjon ved å gjennomføre aktiviteter som bidrar til å styrke lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersexpersoner og queerpersoner (lhbtiq-personer) med migrasjonsbakgrunn sine levekår og rettigheter. En sentral lokallagsaktivitet skal være å tilby medlemmene trygge og rusfrie møteplasser.

§2 Oppbygging

Skeiv verden Oslo og Akershus er et lokallag i Skeiv verden og må rette seg etter organisasjonens nasjonale vedtekter, tematiske satsningsområder og uttalelser. Lokallaget er en selvstendig juridisk enhet. Det oppfordres til et tett samarbeid med sentralstyret.

§ 3 Medlemskap

Medlemmer i Skeiv verden bosatt i Oslo og Akershus er medlemmer i Skeiv verden Oslo og Akershus. Alle som handler i tråd med Skeiv verdens visjon og misjon og som bidrar til å skape et miljø preget av gjensidig respekt er velkomne som medlemmer. Medlemsavgiften fastsettes av Skeiv verden sentralt. Ifølge gjeldende regler, tilfaller 20 prosent av medlemskontingenten til administrasjon av medlemsregisteret og utgifter til SMS-systemet og 80 prosent tilfaller lokallaget direkte. Kontingentperioden er 1. januar – 31. desember. Aktiv utmelding av organisasjonen skal skje skriftlig.

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Lokallaget plikter å avholde årsmøte en gang i året, hvor det velges leder, økonomiansvarlig, ett eller flere styremedlemmer og eventuelle vararepresentanter. Førsteinnkalling skal sendes til medlemmene senest 4 uker før årsmøtet. Endelig innkalling med forslag til dagsorden, innkomne forslag og beretning for perioden skal være medlemmene i hende senest 1 uke før årsmøtet. På årsmøtet skal styret legge frem årsrapport og regnskap for den foregående perioden og innstille på arbeidsplan og budsjett for kommende periode. Alle som har betalt kontingent foregående år har stemmerett på årsmøtet. Kopi av årsmøteprotokoll, årsrapport, budsjett og regnskap skal sendes til Skeiv verden innen 1 måned etter at årsmøtet er avholdt.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst halvparten av medlemmene krever det, eller når styret finner det nødvendig. Innkalling sendes med minst 4 ukers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan bare de sakene som er oppført på innkallingens dagsorden behandles.

§ 6 Styret

Styret består av minimum leder, økonomiansvarlig og ett eller flere styremedlemmer. I tillegg kan det velges vararepresentanter. Alle vervene velges for 1 år. Styret har ansvar for den daglige driften i lokallaget, lokallagets aktivitet og gjennomføring av årsmøtet. Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det er kun styrets leder som kan uttale seg på vegne av lokallaget eksternt. Eksterne uttalelser på vegne av Skeiv verden kan kun gjøres av sentralstyreleder og generalsekretær.

§ 7 Økonomi

Lokallaget er selv ansvarlig for sin økonomi. Leder og økonomiansvarlig har sammen det overordnede ansvaret for lokallagets økonomi og det er kun disse som har uttaksrett til lokallagets bankkonto. Utlegg på vegne av lokallaget må̊ godkjennes av leder eller økonomiansvarlig på forhånd for at det skal kunne refunderes.

§ 8 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan kun vedtas på årsmøtet ved 2/3 flertall.

§ 9 Taushetsplikt

Tillitsvalgte, frivillige og eventuelle ansatte i lokallaget skal ikke gi opplysninger om hvem som er medlemmer eller på annen måte er tilknyttet lokallaget, med mindre dette er klarert med det enkelte medlem. Unntatt fra dette er offentlige myndigheter som skal kontrollere medlemstall og alder, etter godkjenning fra styret. Brudd på taushetsplikten kan medføre eksklusjon.

§ 10 Oppløsning

Ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan vedta oppløsning av lokallaget ved 2/3 flertall. Forslaget om oppløsning må være nevnt i innkallingen. Oppløsning kan ikke finne sted dersom minst tre medlemmer ønsker å videreføre lokallaget. Ved eventuell oppløsning skal lagets aktiva tilfalle Skeiv Verden sentralt og lokallagets navn frigjøres.

 

 

 

Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar forslaget

7.     Valg

  1. Nytt styre
   1. Leder
   2. Nestleder
   3. Økonomiansvarlig
   4. 4 styremedlemer
   5. 2 varamedlemer
  2. Kontrollkomite
  3. Valgkomité