Asyl

Et prioritert felt for oss

Asyl er et av de prioriterte feltene Skeiv Verden arbeider med. Vi er ofte i kontakt med personer som søker beskyttelse i Norge grunnet sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Norske utlendingsmyndigheter gir alle som oppgir lhbtiq som asylgrunnlag kontaktinformasjon til Skeiv Verden under sine asylintervjuer.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF), er vår viktigste samarbeidspartner i arbeidet med lhbtiq-asylsøkere. Mens vi tilbyr et sosialt nettverk og støtte, bistår SEIF med det juridiske knyttet til asylsøknader. Skeiv Verden og SEIF samarbeider ofte om kartlegging av behov. Behovene spenner ofte fra spørsmål rundt selve asylsøknaden, usikkerhet rundt rettigheter, sikkerhet på asylmottak, bytte av asylmottak til bosetting, rettssikkerhet med mer.

For å øke bevissthet og kunnskap blant ansatte i asylinstitusjonene, jobber Skeiv Verden med kompetansehevende tiltak rettet mot utlendingsmyndighetene og ansatte i regi av ulike driftsoperatører. 

Asylprosessen bilde

Meld deg på nyhetsbrevet vårt