Sted: Torggata 1, 5. etasje

Tid: torsdag 23. mars 2017, 18:00

 

Saksliste:

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden

Førsteinnkalling med dagsorden ble sendt ut 23. februar.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og dagsorden som utsendt.

  1. Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
  2. Styrets-beretning-2016

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar styrets årsberetning til orientering.

  1. Regnskap 2016

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar regnskapet til orientering.

  1. Arbeidsplan 2017

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar arbeidsplanen som fremlagt (med de endringer som eventuelt blir vedtatt).

  1. Budsjett 2017

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet som fremlagt (med de endringer som eventuelt blir vedtatt).

  1. Eventuelle innkomne forslag
  2. Vedtektsendringer

Endring til §6: Styret består av minimum leder, økonomiansvarlig og ett eller flere styremedlemmer. I tillegg kan det velges vararepresentanter. Alle vervene velges for 1 år. Styret har ansvar for den daglige driften i lokallaget, lokallagets aktivitet og gjennomføring av årsmøtet. Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det er kun styrets leder som kan uttale seg på vegne av lokallaget eksternt. Eksterne uttalelser på vegne av Skeiv Verden kan kun gjøres av sentralstyreleder og generalsekretær. Hvis en av styremedlemmene ikke er tilstede på tre påfølgende styremøter, så kan de resterende styremedlemmene stemme over om den personen skal fortsette i sitt verv.

 

  1. Valg – Styre – Valgkomité

Dersom du ønsker å stille til valg, har forslag eller eventuelle spørsmål, vennligst kontakt lara@skeivverden.no.

Velkommen!