Vedtekter

Vedtekter for Skeiv verden
Sist endret på årsmøtet 29. mars 2017

§1 Visjon
Skeiv verdens visjon er et samfunn der alle, uavhengig av etnisk og religiøs opprinnelse, kan leve ut sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk uten å oppleve diskriminering.

§2 Misjon
Skeiv verden skal styrke rettigheter, levekår og livskvalitet til lesbiske, homofile, bifile og trans-, interkjønn- og queerpersoner (LHBTIQ) med innvandrerbakgrunn.

§3 Organisering
Skeiv verden er en selvstendig og religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon. Organisasjonen samarbeider med andre organisasjoner med sammenfallende mål. Organisasjonen ønsker å utvikle Skeiv verden-grupper over hele Norge og samarbeide tett med disse.

§4 Medlemskap
Alle som støtter Skeiv verdens visjon og misjon kan bli medlemmer.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten og minstesats for støttemedlemskap. Kontingentperioden er 1.januar – 31.desember. Aktiv utmelding av organisasjonen skal skje skriftlig.

Medlemskapet utgår dersom kontingenten ikke er betalt på to kalenderår.

Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og institusjoner kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskap gir ikke medlemsrettigheter.

§5 Taushetsplikt
Ansatte, tillitsvalgte og frivillige i Skeiv verden skal ikke utad gi opplysninger om hvem som deltar eller på annen måte er tilknyttet Skeiv verden, med mindre dette er klarert med den enkelte. Unntatt dette er offentlige myndigheter som skal kontrollere medlemstall og alder etter godkjenning fra styreutvalget. Brudd på taushetsplikten kan medføre eksklusjon og straffeforfølgelse.

§6 Eksklusjon
Medlemmer som åpenbart motarbeider organisasjonens vedtekter og grunnsyn kan suspenderes av styret fram til årsmøtet som eventuelt kan gjøre vedtak om eksklusjon med 2/3 flertall. Ingen kan suspenderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg.

§7 Årsmøtet
Årsmøtet er Skeiv verdens øverste organ, og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet skal varsles medlemmer som har oppgitt korrekt kontaktinformasjon til styret senest fire uker før møtet. Endelig innkalling med forslag til dagsorden, innkomne forslag og beretning for perioden skal være medlemmene i hende senest en uke før årsmøtet. På årsmøtet skal styret legge fram årsrapport og årsregnskap for den foregående perioden, og innstille på arbeidsplan og kontingentsatser for kommende periode. Alle som har betalt kontingent foregående år har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet skal velge et styre bestående av minst en leder, nestleder og økonomiansvarlig, der disse tre verv velges for ett år. Årsmøtet velger selv hvor mange som skal velges til styre og styringsutvalg, innenfor et samlet maksimumstall på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Kandidater som ikke vil være offentlig kjent som styremedlem kan stille som medlem i styringsutvalget, og ved valg skal det velges så mange medlemmer til styringsutvalget som det er slike kandidater, innenfor maksimumstallet. Ordinære medlemmer av styre/styringsutvalg velges for ett år.

Årsmøtet skal velge en kontrollkomite bestående av 3 medlemmer, 2 interne og 1 ekstern. Årsmøtet velger også en valgkomite bestående av 3 medlemmer. Medlemmer i kontrollkomite og valgkomite er valgt for ett år.

§8 Styringsutvalget
Styringsutvalget er det høyeste organet mellom årsmøtene og har møteplikt på styremøtene. Styret inngår i styringsutvalget med fulle rettigheter. Styringsutvalget skal bestå av maks 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styringsutvalget bør reflektere mangfoldet av seksualitet, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, etnisitet, nasjonalitet, religion og livssyn i organisasjonen.

§9 Styret
Styrets oppgave er å stå for driften i tråd med Skeiv verdens vedtekter. Alle i styret kan innkalle til styremøter. Innkallelse skal skje skriftlig senest en uke før møtet. For at styremøtets vedtak skal være gyldig må over halvparten av styremedlemmene møte. Vedtak gjøres med alminnelig flertall.

§10 Signaturrett og prokura
Styrets leder har signaturrett og prokura sammen med nestleder eller økonomiansvarlig. Generalsekretæren har signaturrett og prokura alene.

§11 Kontrollkomite
Skeiv verdens kontrollkomite er et rådgivende organ ovenfor styret og har som oppgave å kontrollere at organisasjonen overholder vedtekter og andre økonomiske og organisatoriske forpliktelser. Kontrollkomiteen rapporterer til årsmøtet i forbindelse med årsberetningen og har formelt fullt innsyn i organisasjonens dokumenter og møterett på alle møter. Komiteens medlemmer skal ikke ha andre faste tillitsverv eller ansettelsesforhold i organisasjonen.

§12 Valgkomite
Skeiv verdens valgkomite skal bestå av tre medlemmer.

§13 Lokallag
Skeiv verden skal søke å ha aktivitet flere steder i landet gjennom lokallag. Lokallag blir tatt opp i organisasjonen midlertidig gjennom vedtak i styret, og endelig gjennom godkjenning på årsmøtet.

§14 Faglig råd
Skeiv verdens styre skal kontinuerlig oppnevne medlemmer til et faglig råd, som skal tas i bruk i faglig og organisatorisk utviklingsarbeid. Rådet skal bestå av maksimum 3 interne ressurspersoner, samt minimum 3 eksterne rådgivere, som anses som ressurser på de fagområdene Skeiv verden jobber innenfor. Rådet møtes minst hvert halvår. Rapport fra rådets innspill legges fram som grunnlag for strategiske beslutninger i styret.

§15 Vedtektsendringer
For å endre Skeiv verdens vedtekter kreves det at endringer blir meldt inn innen 2 uker før møtet og vedtatt på gyldig innkalt årsmøtet med minst 2/3 flertall.

§16 Nedleggelse
Skal gruppen legges ned må dette behandles av et ordinært årsmøte. Det kreves at minst ¾ stemmer for nedleggelse, og det skal være varslet i innkallingen at saken skal opp. Ved nedleggelse av gruppen overføres alle gruppens arkiver og eiendeler til LLH som da står fritt til å finne nye mennesker som ønsker å overta driften.